Bevoegde ABS

Welke ABS is bevoegd

Let op: Onderstaande zijn de regels over de territoriale bevoegdheid in België van de ABS, dit geldt enkel indien we ook internationaal bevoegd zijn volgens onze IPR-regels.

Bv.: een niet-Belg met zijn gewone verblijfplaats in het buitenland kan een kind niet prenataal erkennen in België volgens artikel 65 wetboek Internationaal privaatrecht. De Belgische ABS is niet bevoegd om de erkenningsakte op te maken.

Opmerking: Inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister: een Belg ingeschreven in de consulaire registers van een Belgische diplomatieke post is niet ingeschreven in een van deze registers.

Een Belgische diplomatieke post kan akten opmaken (artikel 7 consulair wetboek):

 • de akten van geboorte en overlijden van Belgen mits de geboorte of het overlijden gebeurde binnen het consulair ressort evenals de akten van aangifte van een levenloos kind waarvan één van de ouders Belg is;
 • de akten van erkenning van een kind mits de erkennende ouder Belg is en zijn woonplaats heeft binnen het consulair ressort;
 • […]
 • de akten betreffende de naam van erkende kinderen, bedoeld in de artikelen 335, 335ter en 335quater [dus de akte van verklaring van naamkeuze] van het Burgerlijk Wetboek, mits het kind Belg is en zijn gewone verblijfplaats binnen het consulair ressort heeft;
 • de verbetering van akten als voorzien in artikel 33 van het Burgerlijk Wetboek [dus de materiële vergissing];

De Belgische diplomatieke post kan akten opmaken én is nooit exclusief bevoegd. Stuur geen Belgen naar hen als jouw ABS bevoegd is!

Algemeen bevoegde ABS

Tenzij de wet anders bepaalt, is de bevoegde ABS deze van (artikel 13 BW):

 • de plaats van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de betrokkene, de betrokkenen of één van hen; of bij gebrek hieraan,
 • de actuele verblijfplaats van de betrokkene, de betrokkenen of één van hen; of bij gebrek hieraan,
 • Brussel

Akte van geboorte (van een vondeling)

 • geboorteplaats kind (artikel 42 BW) of vindplaats vondeling (artikel 45 BW)
 • Eerstvolgende aanlegplaats bij geboorte op een Belgisch schip of luchtvaartuig (artikel 47§2 BW)

Akte van prenatale erkenning en akte van erkenning

 • De ABS die de aangifte van erkenning heeft ondertekend. Dit kan zijn (artikel 327/1 BW):
  • de ABS van de gemeente waar de ouders of het kind zijn inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister heeft;
  • of de ABS van de plaats van geboorte van het kind.
  • Indien geen inschrijving in België van kind of ouders:
   • De ABS van de actuele verblijfplaats van een van de ouders of van het kind
  • Bij ontstentenis van alle bovenstaande opties: de ABS van Brussel

Akte van verklaring van naamskeuze

 • Algemeen bevoegde ABS (artikel 335§3 en artikel 335ter§2 BW)

Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht

 • De algemeen bevoegde ABS (artikel 135/1§2 BW).

Akte van huwelijk

 • De ABS die de aangifte ondertekend heeft. Dat is de ABS van (artikel 164/1§1 BW):
  • van de plaats waar een van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
  • van de actuele verblijfplaats van een van de toekomstige echtgenoten indien deze om gegronde redenen niet overeenstemt met de plaats van inschrijving in een van de registers. Bv. een marktkramer of een binnenschipper die op dat moment in een andere gemeente verblijft dan waar hij of zij ingeschreven is
  • van de gewone verblijfplaats van een van de toekomstige echtgenoten als geen van beide toekomstige echtgenoten in België is ingeschreven en een van hen sinds meer dan drie maanden zijn gewone verblijfplaats in België heeft (artikel 44 WIPR)
  • (voor Belgen die in het buitenland verblijven en niet ingeschreven zijn in een van de registers:) van de laatste inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een van de aanstaande echtgenoten, of van de gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad van een van de aanstaande echtgenoten zijn inschrijving heeft op de datum van de opmaak van de akte, of van de geboorteplaats van een van de aanstaande echtgenoten.

Akte van overlijden

 • De ABS van de overlijdensplaats (artikel 55§1 BW)
 • Eerstvolgende aanlegplaats bij geboorte op een Belgisch schip of luchtvaartuig (artikel 57§2 BW )
 • De algemeen bevoegde ABS bij gerechtelijke beslissing tot verklaring van overlijden (artikel 132 BW)

Akte van een levenloos kind

 • De ABS van de bevallingsplaats (niet letterlijk bepaalt - af te leiden uit artikel 58 BW samen met artikel 55 BW)

Akte van afwezigheid

 • De ABS van de laatste plaats van inschrijving van de afwezige in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister in België, of bij gebrek hieraan, deze van Brussel (artikel 121§1 BW)

Akte van voornaamsverandering

(Artikel 370/3§3 BW)

 • De ABS van de gemeente waar de betrokkene in de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister of het wachtregister is ingeschreven, of;
 • indien de betrokkene in het buitenland verblijft, de ABS van de gemeente waar hij het laatst was ingeschreven in de bevolkingsregisters, vreemdelingenregister of wachtregister, of bij ontstentenis;
 • de ABS van Brussel

Akte van naamsverandering

 • Algemeen bevoegde ABS (Artikel 370/7 BW)

Akte van echtscheiding

 • Algemeen bevoegde ABS (artikel 1275§2 en 1303 GW)

Akte van adoptie

(Artikel 368-1 BW)

 • de ABS van de plaats van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister van de geadopteerde, of bij gebrek hieraan, van de adoptant, van de adoptanten of van één van hen,
 • of bij gebrek hieraan, de ABS van de actuele verblijfplaats in België van de geadopteerde
 • of bij gebrek hieraan, de ABS van de actuele verblijfplaats in België van de adoptant, van de adoptanten of van één van hen,
 • of bij gebrek hieraan, de ABS van Brussel

Akte van herroeping of herziening van adoptie, van nieuwe aanpassing van de geslachtsregistratie of van nietigverklaring

 • Akte van herroeping of herziening van adoptie
  • idem als Akte van adoptie
 • Akte van nieuwe aanpassing van de geslachtsregistratie
  • de algemeen bevoegde ABS (artikel 135/1§9 BW)
 • akte van nietigverklaring
  • de algemeen bevoegde ABS (die ook bevoegd is om de andere akten te wijzigen die door de de vernietigde akte wijzigen)

Akten van Belgische nationaliteit

De akte van nationaliteit wordt opgemaakt door:

 • de ABS die de verklaring ontvangen heeft(Artikel 22§4 WBN)

De verklaring wordt ontvangen door:

 • Verklaring volgens de voorwaarden van artikel 11bis§1 WBN:
  • de ABS van de hoofdverblijfplaats van het kind (_artikel 11§3 WBN)
 • Verklaring volgens de voorwaarden van artikel 12bis en artikel 17 WBN:
  • de ABS van de hoofdverblijfplaats van de betrokkene(Artikel 15§1 WBN)
 • Verklaring om de nationaliteit toe te kennen aan het in het buitenland geboren kind volgens artikel 8§1,2°b WBN
  • de ABS van de hoofdverblijfplaats van de Belgische ouder die verklaring aflegt (art 8§1 WBN)
 • Verklaring om afstand te doen van de Belgische nationaliteit (art22§1,2° WBN)
  • de ABS van de hoofdverblijfplaats van de betrokken(Artikel 22§4 WBN)

Ambtshalve nietverklaring

 • De ABS die de akte heeft opgemaakt (Artikel 34/1 BW) (die ook bevoegd is om de andere akten te wijzigen die door de de vernietigde akte wijzigen)

Gewijzigde akten

 • Rechterlijke beslissing afstamming (binnen of buitenland) (artikel 31§1 en 333 BW)
  • De algemeen bevoegde ABS
 • Rechterlijke beslissing verbetering (binnen of buitenland) (artikel 31§1 en 35 BW)
  • De algemeen bevoegde ABS
 • Rechterlijke beslissing naams- of voornaamsverandering na weigering ABS of Koning en GA in DABS (artikel31§1 en 370/9§4 en §5 BW)
  • De algemeen bevoegde ABS
 • Verbetering materiële vergissing door ABS (artikel 31§2 en 33 BW)
  • De algemeen bevoegde ABS of de ABS die de akte heeft opgemaakt waar de materiële vergissing in staat
 • Gewijzigde akte op basis van een andere akte of een aangifte (artikel 31§2 BW)
  • De algemeen bevoegde ABS of de ABS die de akte heeft opgemaakt

Buitenlandse akten

 • Buitenlandse akte op verzoek van een Belg of zijn wettelijke vertegenwoordiger: (artikel 68§1 BW)
  • de ABS van de plaats van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
  • of bij gebrek hieraan, van zijn plaats van laatste inschrijving in één van deze registers
  • of bij gebrek hieraan, van Brussel.
 • Buitenlandse akte die wordt voorgelegd om een andere akte op te maken of te wijzigen: de ABS die de andere akte wijzigt of opmaakt (artikel 68§2 BW)
 • Akte of wijzigingsakte op basis van een buitenlandse beslissing die de staat van en persoon wijzigt: de algemeen bevoegde ABS (artikel 70 BW)