Buitenlandse akten en beslissingen

Algemeen

 • Documenten op te nemen in de DABS:
  • Een afschrift van de buitenlandse akte en in voorkomend geval, de beëdigde vertaling (Nieuwe artikel 69§2 BW)
  • Een afschrift van de buitenlandse beslissing en in voorkomend geval, de beëdigde verlating (Nieuw artikel 70 BW)

Een akte in de DABS kan opgemaakt worden aan de hand van een afschrift óf een uittreksel van de buitenlandse akte.

Eenmaal de buitenlandse akte opgenomen in de DABS kan de betrokkene zich steeds beroepen op een afschrift of een uittreksel van de akte uit de DABS en hoeft hij of zij zich niet opnieuw te wenden tot de buitenlandse overheid.

Het afschrift van een buitenlandse akte opgemaakt in de DABS bevat de afdruk van de buitenlandse akte en de eventuele vertaling. (nieuw artikel 28§3 BW).

Overzicht mogelijkheden

Er zijn vier mogelijkheden om op basis van een buitenlandse akten of beslissing een akte of gewijzigde akte op te maken.

Overzicht

Aandachtspunten:

 • Gebruik altijd de eerst mogelijke optie. Dit is voornamelijk belangrijk voor het verschil tussen mogelijkheid 1 en 2 enerzijds en mogelijkheid 4 anderzijds
 • Het verschil tussen mogelijkheid 1, 2 en 4 enerzijds en mogelijkheid 3 anderzijds betreft akten en beslissingen. Dit onderscheid vinden we ook terug in het wetboek internationaal privaatrecht. Dit kan soms een grijze zone zijn. Een eenvoudige definitie:
  • authentieke akte: akte afgegeven door een overheid (bv. ABS) of een ander orgaan dat een overheidsopdracht uitvoert (bv. notaris)
  • beslissing: vonnis, beschikking, rechterlijk bevel, vaststelling proceskosten, …

1. Buitenlandse akte op verzoek van een Belg

Nieuw artikel 68§1 BW

Iedere Belg of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan verzoeken om een akte op te maken op basis van een buitenlandse akte van de burgerlijke stand die op hem betrekking heeft.

'Of zijn wettelijke vertegenwoordiger' betekent dat bv. de ouder dit voor zijn kind kan verzoeken. Dit betekent ook dat de plaats van inschrijving van de ouder of de laatste plaats van inschrijving van die ouder bevoegd is om die buitenlandse akten van het kind op te maken.

Bevoegde ABS

Nieuw artikel 68§1 BW

 • Iedere Belg of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan de ABS verzoeken van:
  • de plaats van inschrijving in het BR, VR of WR, of bij gebrek hieraan
  • van zijn plaats van laatste inschrijving in één van deze registers, of bij gebrek hieraan
  • van Brussel.

2. Buitenlandse akte die wordt voorgelegd bij de opmaak of wijziging van een akte van de burgerlijke stand

Nieuw artikel 68§2 BW

Elke akte die wordt voorgelegd bij de opmaak of wijziging van een akte van de burgerlijke stand.

Bv. voor de huwelijksaangifte van twee inwoners uit Roemenië, leggen de aanstaande echtgenoten volgende documenten voor:

 • een afschrift van de geboorteakte van elk
 • een huwelijksakte met vermelding van de echtscheiding van het vorige huwelijk van de aanstaande echtgenoot
 • een echtscheidingsvonnis met bewijs kracht van gewijsde van het vorige huwelijk van de aanstaande echtgenote

De ABS neemt drie buitenlandse akten op in de de DABS:

 • de geboorteakte van de echtgenote
 • de geboorteakte van de echtgenoot
 • de huwelijksakte van de echtgenoot
  • een echtscheidingsakte omdat ze de staat wijzigt van de echtgenoot (in de reeds opgenomen huwelijksakte)
 • de ABS maakt geen echtscheidingsakte op op basis van de het echtscheidingsvonnis van de echtgenote, aangezien het de staat niet wijzigt in de DABS van de echtgenote (het huwelijk is immers niet opgemaakt in de DABS. Zie het volgende punt over buitenlandse beslissingen.)

Bv. voor de geboorteaangifte leggen twee Chinese onderdanen hun huwelijksakte voor, de huwelijksakte wordt opgenomen in de DABS.

Uiteraard kan dit alleen als de (afschriften of uittreksels van de) akten voldoen aan de regels van artikel 31 van het Wetboek Internationaal privaatrecht.

Een derde voorbeeld betreft akten die worden voorgelegd om een andere akte te wijzigen. Bv.:

 • In januari 2020 wordt een kind geboren uit ongehuwde Roemeense ouders.
 • Kind heeft naam van de vader
 • De ouders huwen in Bulgarije in juli 2020
 • Zij kiezen in deze huwelijksakte voor een gemeenschappelijke naam - die van de echtgenoot

Die akte ligt voor om een andere akte te wijzigen -> maak de huwelijksakte met naamsverandering op in de DABS. Door die akte op te maken wijzigt de geboorteakte van het kind.

Bevoegde ABS

Nieuw artikel 68§2 BW

 • Bij opmaak van een nieuwe akte:
  • De ABS die de andere akte opmaakt; of
 • Bij wijziging van een bestaande akte:
  • De algemeen bevoegde ABS of de ABS die de akte heeft opgemaakt en die de bestaande akte wil wijzigen

3. Buitenlandse beslissing die de wijziging van de staat van een persoon tot gevolg heeft

Nieuw artikel 70 BW

Elke buitenlandse gerechtelijke of administratieve beslissing die de staat van een persoon wijzigt wordt opgenomen in de DABS, tenzij ze een gewijzigde akte tot gevolg heeft.

Of je een akte opmaakt of een gewijzigde akte opmaakt is afhankelijk van hoe we onze eigen akten opmaken.

Bv.:

 • een echtscheidingsvonnis -> maak een echtscheidingsakte op
 • een betwisting vaderschap -> maak een gewijzigde akte op
 • een beslissing van naamsverandering -> maak een akte van naamsverandering op

Gebruik het overzicht van alle akten en gewijzigde akten om op te zoeken of je een gewijzigde akte op gewone akte opmaakt.

Bv. een buitenlands echtscheiding wordt voorgelegd en is aanvaardbaar volgens artikel 31 van het wetboek Internationaal Privaatrecht.

 • de huwelijksakte is reeds opgemaakt of opgenomen in de DABS (kan een Belgisch huwelijk zijn of een buitenlandse huwelijksakte die is opgemaakt): de ABS maakt de echtscheidingsakte op
 • de huwelijksakte is niet in de DABS: de ABS kan de echtscheidingsakte niet opmaken (als een van de echtgenoten Belg is, kan eerst de huwelijksakte opgemaakt worden via punt 1 - art.68§1BW om daarna de echtscheidingsakte op te maken)

De ABS kan in beide gevallen uiteraard het bevolkingsregister aanpassen op basis van de erkende buitenlandse rechterlijke beslissing.

Bv.:

Een moeder legt voor haar Belgisch/Pools kind een betwisting vaderschap voor:

 • de geboorteakte van het Poolse kind is opgemaakt in de DABS (in België geboren of opgemaakt op verzoek van de ouders): de ABS maakt een gewijzigde akte op
 • de geboorteakte is niet opgenomen in de DABS: de ABS maakt geen akte op. Het wijzigt geen gegeven dat reeds in de DABS is opgenomen.(als het kind Belg zou zijn, kan de ABS op basis van punt 1 - art68§1 eerst de geboorteakte opmaken en dan de gewijzigde akte voor de betwisting)

Bevoegde ABS

Nieuw artikel 70 BW

 • De ABS die een buitenlandse beslissing voorgelegd krijgt die de staat van een persoon wijzigt maakt een akte op tenzij de ABS een gewijzigde akte kan opmaken.

4. Op basis van een andere buitenlandse akte

Een buitenlandse akte stelt een wijziging in staat vast

De herstelwet biedt een oplossing om wijzigingen aan te brengen in gevolge een akte die zelf niet in de DABS hoeft opgenomen te worden en waar je geen oplossing vindt met punt 1 of 2.

Bv.:

 • de geboorteakte van 2018 het kind van mevrouw Akdemir vermeldt haar meisjesnaam 'Deniz'
 • in 2020 wordt een geboorteakte opgemaakt in de DABS van een tweede kind en wordt haar juiste naam Akdemir gebruikt
 • Nadien wordt de geboorteakte van 2018 gemigreerd in de DABS. Resultaat: het afschrift/beeld van de akte bevat de oude naam, het uittreksel/metadata bevat reeds de nieuwe naam.

Oplossing:

 • maak de Turkse huwelijksakte van 2018 met naamsverandering op in de DABS (op basis van punt 2 - artikel 68§2BW) +
 • maak een gewijzigde akte om het beeld te wijzigen van de geboorteakte van 2018 op basis van dit punt (artikel 31§2BW)

Bevoegde ABS

artikel 31§2 BW

 • De algemeen bevoegde ABS of de ABS die de akte heeft opgemaakt kan een gewijzigde akte maken op basis van een andere buitenlandse akte.

De andere toepassingen van artikel 31§2 en specifiek hoe we dit kunnen gebruiken om akten met onvolkomenheden in te wijzigen vind je onder 'Akten verbeteren' in het onderwerp 'Op basis van een andere akte'. Deze pagina behandelt de mogelijkheden om op basis van een buitenlandse akte of beslissing een Belgische akte of gewijzigde akte op te maken