Wettelijke inhoud akten DABS

Algemeen (bijlage, aktebasis, vermeldingen in historiek)

De wijzigingen van de wet van 31 juli 2020 staan in het vet

De akten van de burgerlijke stand vermelden steeds :(artikel 41§1 BW)

 • 1° de naam, de voornaam en de handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand of de overeenkomstig artikel 9 gemachtigde beambte, die de akte heeft opgemaakt;
 • 2° de datum van opmaak van de akte;
 • 3° de plaats van opmaak van de akte;
 • 4° het aktenummer;
 • 5° in voorkomend geval, de vermelding van de basis voor de opmaak van de akte, met name :
  • a) de rechterlijke beslissing, alsook de rechterlijke instantie, de datum van de uitspraak, de datum van het in kracht van gewijsde treden ervan, en het identificatienummer van deze rechterlijke beslissing;
  • b) het proces-verbaal, zoals voorzien in de artikelen 14, vierde lid, 47, 55, § 2 of 57;
  • c) het koninklijk besluit, bedoeld in artikel 370/4, § 1, of artikel 370/8, alsook de datum ervan, en in voorkomend geval, de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad;
  • d) de buitenlandse akte, alsook de autoriteit die de akte heeft opgemaakt en de datum en plaats van opmaak;
  • e) de buitenlandse rechterlijke of administratieve beslissing, alsook de buitenlandse autoriteit die de beslissing heeft genomen en de datum van de beslissing.

De basis voor de opmaak van de akte wordt als bijlage in de DABS opgenomen. De akten van de burgerlijke stand vermelden, voor zover nodig, de datum waarop het proces-verbaal, de beslissing of de akte op basis waarvan ze werden opgemaakt, uitwerking heeft.

De gewijzigde gegevens van de oorspronkelijke akte vermelden : (artikel 5 het KB tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand van 3 februari 2019

 • 1° de datum van registratie in de DABS;
 • 2° het referentienummer van de wijziging in de DABS;
 • 3° de basis van de wijziging : akte, rechterlijke beslissing, Koninklijk besluit of een buitenlandse administratieve beslissing;
 • 4° in geval van een akte : de autoriteit die de akte heeft opgemaakt, de datum en de plaats van de opmaak ervan;
 • 5° in geval van een rechterlijke beslissing : de rechterlijke instantie die de beslissing heeft uitgesproken, de datum van de beslissing, de datum van het in kracht van gewijsde treden en het identificatienummer ervan;
 • 6° in geval van een Koninklijk besluit : de datum van het Koninklijk besluit en de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad;
 • 7° in geval van een buitenlandse administratieve of buitenlandse rechterlijke beslissing : de autoriteit die de beslissing heeft genomen en de datum van de beslissing;
 • 8° de omschrijving van de wijziging en de vermelding van de specifieke gegevens die gewijzigd worden.

Akte van geboorte (van een vondeling)

De akte van geboorte vermeldt (artikel 44 BW):

 1. de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind
 2. de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder en van de vader, indien de afstamming langs vaderszijde vaststaat, of van de meemoeder, indien de afstamming langs haar zijde vaststaat;
 3. in voorkomend geval, het aktenummer van de akte van prenatale erkenning, of de erkenning door de vader of de meemoeder, met vermelding van :
  • a) de toestemming van de personen die moesten toestemmen in de erkenning;
  • b) de naam en de voornamen van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind indien deze in de erkenning heeft toegestemd;
  • c) de datum, plaats en autoriteit waar de toestemming werd gegeven, of de rechterlijke instantie, de datum en het identificatienummer van de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waarin de toestemming werd vastgesteld.

De akte van geboorte van een vondeling bevat enkel (artikel 46 BW):

 • de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind

Akte van prenatale erkenning en Akte van erkenning

De akte van prenatale erkenning vermeldt (artikel 50 BW):

 1. de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder;
 2. de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats en de hoedanigheid van de erkenner;
 3. de toestemming van de moeder, met vermelding van de datum, plaats en autoriteit voor wie de toestemming werd gegeven, of de rechterlijke instantie, de datum en het identificatienummer van de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waarin de toestemming werd vastgesteld. De rechterlijke beslissing wordt als bijlage in de DABS opgenomen.

De akte van erkenning vermeldt (artikel 51 BW):

 1. de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van het kind;
 2. de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats, en, in voorkomend geval de overlijdensdatum en de overlijdensplaats van de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststond voor de erkenning;
 3. de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats en de hoedanigheid van de erkenner;
 4. in voorkomend geval, de toestemming van de personen bedoeld in artikel 329bis of de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waarin de vervangende toestemming of de machtiging tot erkenning werd vastgesteld, met vermelding van : a) de naam en de voornamen van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind indien deze in de erkenning heeft toegestemd; b) de datum, plaats en autoriteit voor wie de toestemming werd gegeven, of de rechterlijke instantie, de datum en het identificatienummer van de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waarin de vervangende toestemming of de machtiging tot erkenning werd vastgesteld;
 5. in voorkomend geval, de nieuwe naam en de verklaring van naamskeuze door de vader of de meemoeder en de moeder;
 6. in voorkomend geval, de nieuwe voornaam;
 7. in voorkomend geval, het feit dat de in artikel 329bis, § 3, bedoelde personen niet hebben toegestemd.

Akte van verklaring van naamskeuze

De akte van verklaring van naamskeuze vermeldt (artikel 52 BW):

 1. de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van het kind of de kinderen op wie de verklaring betrekking heeft;
 2. de naam, de voornamen, de geboortedatum, en de geboorteplaats van de moeder en de vader of de meemoeder;
 3. de verklaring van naamskeuze door de ouders en de nieuwe naam van het kind of de kinderen;
 4. de wettelijke basis van de verklaring op basis waarvan de akte werd opgesteld.

Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht

De akte van aanpassing van de registratie van het geslacht vermeldt (artikel 53 BW):

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de betrokkene;
 • het nieuwe geslacht van de betrokkene.

Akte van huwelijk

De akte van huwelijk vermeldt (artikel 54):

 1. de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de echtgenoten;
 2. de datum en de plaats van het huwelijk;
 3. de door een echtgenoot gekozen naam na voltrekking van het huwelijk, overeenkomstig het recht van de Staat waarvan hij de nationaliteit heeft;
 4. in voorkomend geval, de naam, voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de getuigen.

Akte van overlijden

De akte van overlijden vermeldt (artikel 56 BW):

 1. de naam, de voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de overledene, of, in geval het gaat om een onbekende, de op het ogenblik van de opmaak van de akte beschikbare gegevens;
 2. de plaats, de datum en het uur van het overlijden of het levenloos aantreffen.

Akte van een levenloos kind

De akte van een levenloos kind vermeldt (artikel 59 BW):

 1. de datum, de plaats, het uur van de bevalling en het geslacht van het kind;
 2. de zwangerschapsduur;
 3. de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder;
 4. de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de vader of de meemoeder, die gehuwd is met de moeder of die een prenatale erkenning heeft gedaan, of, op zijn of haar verzoek en met toestemming van de moeder, de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de vader of de meemoeder die niet gehuwd is met de moeder noch het verwekt kind heeft erkend;
 5. de voornamen van het kind, indien om de vermelding ervan wordt verzocht;
 6. de naam van het kind waarvan de moeder bevallen is na een zwangerschapsduur van honderdtachtig dagen te rekenen van de verwekking, indien om de vermelding ervan wordt verzocht.

Akte van afwezigheid

De akte van afwezigheid vermeldt (artikel 61):

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de afwezige.

Akte van voornaamsverandering

De akte van voornaamsverandering vermeldt (artikel 62 BW):

 1. de datum van het verzoek;
 2. de naam en de voornamen van de betrokkene;
 3. de geboortedatum en geboorteplaats van de betrokkene;
 4. de nieuwe naam van de betrokkene.;

Akte van naamsverandering

De akte van naamsverandering vermeldt (artikel 63 BW):

 1. in voorkomend geval, de datum van het verzoek;
 2. de naam en de voornamen van de betrokkene;
 3. de geboortedatum en geboorteplaats van de betrokkene;
 4. de nieuwe naam van de betrokkene.

Akte van echtscheiding

De akte van echtscheiding vermeldt (artikel 64 BW):

 1. in voorkomend geval, het aktenummer van de Belgische huwelijksakte;
 2. het aktenummer van de Belgische huwelijksakte of, bij gebrek hieraan, de datum en plaats van het huwelijk;
 3. de autoriteit die de huwelijksakte heeft opgemaakt en de datum en plaats van opmaak;
 4. de naam en de voornamen van de personen die uit de echt gescheiden zijn;
 5. de geboortedatum en geboorteplaats van de personen die uit de echt gescheiden zijn.

Akte van adoptie

De akte van adoptie vermeldt (artikel 65 BW):

 1. de naam, de voornamen, de geboorteplaats en de geboortedatum van de adoptanten;
 2. de naam, de voornamen, de geboorteplaats en de geboortedatum van de geadopteerde;
 3. de nieuwe naam en, in voorkomend geval, de nieuwe voornaam van de geadopteerde na de adoptie;
 4. de vorm van adoptie : gewone of volle adoptie;
 5. in voorkomend geval, de datum van de erkenning van de buitenlandse adoptie door de federale centrale autoriteit;
 6. in geval van een adoptie geregeld in Titel VIII, hoofdstuk 1, de datum van het verzoekschrift.

Akte van herroeping of herziening van adoptie

Akte van nieuwe aanpassing van de geslachtsregistratie

Akte van nietigverklaring

De akte van herroeping of herziening van adoptie, van nieuwe aanpassing van de geslachtsregistratie of van nietigverklaring, vermeldt (artikel 66 BW):

 1. het aktenummer van de akte waarop het betrekking heeft;
 2. de aard van het beschikkend gedeelte van de rechterlijke beslissing, met name of het gaat om :
  • een herroeping of herziening van een adoptie;
  • een nieuwe aanpassing van de geslachtsregistratie;
  • een nietigverklaring van een aanpassing van de registratie van het geslacht;
  • een nietigverklaring van een volledige akte;
  • een nietigverklaring van een volledige akte ten gevolge van een beslissing genomen op basis van artikel 463 van het Wetboek van strafvordering.
 3. in geval van toepassing van artikel 34/1, de reden van de nietigverklaring van de akte.

Akten van Belgische nationaliteit

De akten van nationaliteit vermelden (artikel 67§1 BW):

 1. de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de persoon op wie de akte betrekking heeft;
 2. de wettelijke basis van de verklaring op basis waarvan de akte werd opgesteld;
 3. in geval van nationaliteitstoekenning op basis van de artikelen 8, § 1, 2°, b), 9, 2°, b), en 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de verklaarder of verklaarders.

Akte van vervallenverklaring van nationaliteit

De akte van vervallenverklaring van Belgische nationaliteit vermeldt (artikel 67§2 BW):

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de persoon op wie de akte betrekking heeft.