Dossier naam

Nieuw Belgisch naamrecht

Aanpassing naamrecht Wet 25 december 2016: dubbele naam in alfabetische volgorde bij onenigheid ouders

VLAVABBS maakte onderstaande summiere samenvatting van de nieuwe wetgeving, net als een uitgebreider overzicht van de nieuwe regels in een apart document. Alle reacties, vragen en opmerkingen zijn steeds welkom.

Op 30 december 2016 verscheen in het Staatsblad de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de artikelen 335 en 335ter van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wijze van naamsoverdracht aan het kind waarin een nieuwe standaardregeling bij onenigheid of gebrek aan keuze wordt voorzien. Eveneens op 30 december 2016 werd in het Staatsblad een bijkomende Omzendbrief van de Minister van Justitie ter verduidelijking van de nieuwe regels opgenomen.
Het arrest nr. 2/2016 van het Grondwettelijk van 14 januari 2016 vernietigde vanaf 1 januari 2017 de standaardregeling dat bij onenigheid tussen de ouders of bij afwezigheid van keuze het kind de naam van de vader kreeg. Voortaan krijgt een eerste gemeenschappelijk kind waarvan de afstamming ten opzichte van beide ouders vaststaat bij de geboorteaangifte de dubbele naam in alfabetische volgorde, indien er bij de ouders onenigheid bestaat over de naam of zij weigeren een keuze te maken. Indien de ouders zelf reeds beschikken over een dubbele naam, kan slechts één naam voor elk van hen worden doorgegeven. Ook bij onenigheid tussen de meeouders of wanneer deze weigeren een keuze te maken wordt dezelfde regeling van kracht.
Gelukkig leidt deze aanpassing niet tot meer administratieve overlast: de aangevers of de aangever verklaren bij de aangifte van geboorte welke de naam van het kind is. De gemeenschappelijke verklaring mag, maar hoeft niet meer ingevuld te worden. Net zoals bij de voornamen, delen de aangever of aangevers aan de ambtenaar van de burgerlijke stand de overeenstemming tussen de ouders over de naam van het kind mee of de onenigheid of de weigering om een keuze te maken.
De nieuwe regeling is enkel van kracht voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2017. Van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 kan één van de ouders wel vragen om de nieuwe standaardregeling toe te passen op hun gemeenschappelijke minderjarige kinderen, indien er bij de aangifte van geboorte van hun eerste gemeenschappelijke kind geboren tussen 1 juni 2014 (inwerkingtreding nieuwe naamrecht) en 31 december 2016 (datum tot wanneer de standaardregeling door het arrest van het Grondwettelijk Hof behouden bleef) onenigheid was over de naam of er toen geen keuze gemaakt werd. Deze verklaring om in plaats van de vadersnaam de dubbele naam in alfabetische volgorde toe te kennen, wordt afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van het kind.

Onderstaande schema's kunnen je helpen bij het nieuwe naamrecht (wet van 8 mei 2014). Ze werden aangepast om rekening te houden met de wijzigingen van de wet van 22 december 2014 met ingang vanaf 1 januari 2015, inclusief de naam van een kind met een moeder en een meemoeder. Ze worden nog verder aangepast aan de wet van 25 december 2016.

Chronologie

FAQ

VLAVABBS krijgt heel wat vragen in verband met het nieuwe naamrecht, omdat deze ook voor andere gemeenten interessant zijn vindt u de vragen en antwoorden hier gebundeld