Evaluatie meldcode voor gedwongen huwelijken

Het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen deelde op 1 april 2022 in een nieuwsbericht de resultaten mee van een eerste evaluatie rond het gebruik van de meldcode voor gedwongen huwelijken door ambtenaren van de burgerlijke stand. Deze meldcode werd vorig jaar in het leven geroepen en begeleidt de ambtenaren van de burgerlijke stand in het herkennen van gedwongen huwelijken op een correcte en wettelijke manier.

30,5% van de ambtenaren van de burgerlijke stand gaf aan dat ze elk jaar geconfronteerd worden met situaties van gedwongen huwelijken. In de meeste gevallen ondernemen ze actie. Dit verschilt van gemeente tot gemeente, gaande van een tijdelijke opschorting van de erkenning van het huwelijk (22%), tot contact opnemen met de procureur des Konings (20%), of een individueel gesprek om de vermoedens van een gedwongen huwelijk te bevestigen of te ontkrachten (14%).

Tot slot blijkt uit de enquête dat een grote meerderheid van de ambtenaren nog niet op de hoogte is van de gezamenlijke omzendbrief over gedwongen huwelijken van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal (COL 06/2017) en geen contact opneemt met de referentiemagistraat voor eergerelateerd geweld.

Op basis van deze resultaten heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een aantal aanbevelingen geformuleerd, waaronder de systematische registratie van gevallen van gedwongen huwelijken in een databank, de ontwikkeling van duidelijke interne richtsnoeren en opleidingsmodules voor ambtenaren van de burgerlijke stand. Tenslotte is de versterking van de samenwerking tussen de actoren op plaatselijk niveau een essentiële voorwaarde. COL 6/2017 voorziet in een samenwerking tussen referentiemagistraten en -agenten, alsook verenigingen voor slachtofferhulp. Bij de herziening van de omzendbrief beveelt het Instituut aan om de ambtenaren van de burgerlijke stand officieel te integreren in dit proces.