Vervanging ontbrekende akten van metissen

Op 18 juli 2022 verscheen een brief van de minister van Justitie over de toepassing van de Omzendbrief 02/2022 van het college van procureurs-generaal in navolging van de resolutie van 29 maart 2018 van de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer geweest zijn.

Een belangrijk probleem van de metiskinderen, meestal geboren uit de relatie tussen een Belg en een autochtone vrouw, is het ontbreken van een geboorteakte. De Omzendbrief van het college van procureurs-generaal voorziet als oplossing dat de parketten die in kennis gesteld worden van een verzoek tot vervangen van de geboorteakte van een metis (geboren in Belgisch Congo voor 30 juni 1960 of in Ruanda-Urundi voor 1 juli 1962) de familierechtbank zullen vatten om bij vonnis een vervangende geboorteakte te bekomen.

De taak van de ambtenaren van de burgerlijke stand bestaat erin een dergelijk verzoek van metissen onverwijld via een modelbrief aan het parket over te maken. De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is deze van inschrijving in het bevolkingsregister of laatste inschrijving indien de betrokkene in het buitenland woont en ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters.

De metis krijgt de raad om alle relevante documenten bij te voegen die de geboorteplaats en -datum en zijn of haar vaderlijke of moederlijke afstammingsband staven bij te voegen. Hij of zij kan de ambtenaar van de burgerlijke stand ook vragen om afdrukken van de Rijksregisterdossiers aan het verzoek toe te voegen.