Belgische nationaliteit

Krachtlijnen laatste wijzigingen wet van 18 juni 2018, art. 137-156:
- Bij onmogelijkheid de geboorteakte voor te leggen wordt nu ook wettelijk bepaald dat gelijkwaardige documenten afgeleverd door het consulaat van het land van geboorte enkel nog aanvaardbaar zijn voor landen vermeld op de lijst bij KB (art. 5 WBN).
- Voor vluchtelingen en EU-burgers (en hun familieleden) begint het wettelijk verblijf te lopen vanaf de indiening van hun aanvraag tot verblijf of internationale bescherming (art. 7bis WBN).
- De nationaliteitsverklaring voor tweede-generatiemigranten (kinderen tot 12 jaar in België) wordt weggehaald uit art. 11 § 2 WBN en terug ondergebracht (samen met de procedureregels) in art. 11bis WBN.
- Er wordt bevestigd dat de hoofdverblijfplaats steeds op grond van een wettelijk verblijf moet zijn gevestigd (art. 12bis WBN).
- De terminologie van de inburgeringscursus ten bewijze van maatschappelijke integratie (art. 12bis § 1 2° en 3° WBN) wordt aangepast naar “met succes gevolgd van inburgeringstraject, onthaaltraject of integratieparcours voorzien door bevoegde overheid van de hoofdverblijfplaats van betrokkene op het tijdstip dat hij dit aanvat". Dit sluit beter aan bij de realiteit in de diverse gemeenschappen. Om toe te laten dat de Brusselse situatie waarbij er ook inburgeringscursussen ingericht worden door andere organisaties (en niet de bevoegde overheid) bepaalt nieuw art. 31 WBN dat het succesvol volgen van een dergelijke cursus ook kan aanvaard worden in zoverre begonnen uiterlijk op 1/8/2021.
- De ingewikkelde regeling waarbij een extra bewijs van kennis van de landstaal van het taalgebied waarin de vreemdeling woont moest worden bewezen indien hij zijn inburgeringscursus ten bewijze van maatschappelijke integratie in een ander gewest had gevolgd, wordt afgeschaft (oud art. 12bis § 2 WBN).
- Er wordt opnieuw een procedure ingevoerd voor de vreemdelingen die onterecht meer dan 10 jaar lang als Belgen behandeld werden, wanneer hun nationaliteit wordt betwist omdat de Belgische nationaliteit ten onrechte was verleend (art. 17 WBN).
- Belgen die in het buitenland geboren werden en geen verklaring tot behoud aflegden tussen hun 18 en 28 jaar, blijven toch Belg indien ze een Belgisch paspoort of Belgische identiteitskaart kregen uitgereikt in die periode (art. 22 § 5 WBN). Zij die voorheen toch de Belgische nationaliteit verloren hebben op deze basis, kunnen een verklaring tot herkrijging (art. 24 WBN) afleggen zonder noodzakelijkerwijs ten minste 12 maanden ononderbroken in België in wettelijk verblijf te hebben verbleven en zonder toegelaten of gemachtigd te zijn tot een verblijf van onbeperkte duur (beoordeling door parket).

Overzicht regelgeving:
- Gecoördineerd Wetboek van de Belgische nationaliteit (met overzicht van de wijzigingen van 2012 tot 2018)
- Nieuwe uitvoeringsbesluiten WBN
- KB 14 januari 2013
- KB 17 januari 2013: lijst van landen waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is op of zware moeilijkheden botst
- Omzendbrief
- Codes Rijksregister
- Registratierecht.

Handige overzichten van de gevraagde akten en stavinggstukken (aangepast aan de Wet van 18 juni 2018!):
- Art. 11bis
- Art. 12bis § 1 1° WBN
- Art. 12bis § 1 2° WBN
- Art. 12bis § 1 3° WBN
- Art. 12bis § 1 4° WBN
- Art. 12bis § 1 5° WBN
- Art. 17
- Art. 24 WBN.

Verder:
- Overzichtsdocument met de belangrijkste wijzigingen 2012-2103.