Het corona-virus en de dienstverlening bij burgerzaken

Op deze pagina bundelen we enerzijds een aantal good practices die ons bereikten over hoe burgerzaken kan omgaan met de huidige crisis en anderzijds de relevante berichten/updates van de hogere overheid inzake de dienstverlening burgerzaken.

Burgerlijke huwelijken en loketten 05-03-2022

De mondmaskerplicht in de publiek toegankelijke ruimten van openbare gebouwen werd afgeschaft.

Maatregelen DVZ 26-11-2021

DVZ publiceerde op gemcom een bijwerking van de nota van 4 juni 2021 waarin meegedeeld werd dat de gemeentes bepaalde aanvragen op digitale wijze kunnen aanvaarden. Het betreft aanvragen ingediend door vreemdelingen die reeds in een legaal lang verblijf zijn in België en ingeschreven in het Rijksregister. DVZ raadt nu aan maximaal van deze mogelijkheid gebruik van te maken. Daarnaast wordt het ook in afwijking van de algemene regels in de nota tijdelijk toegestaan om de aankomstverklaringen via digitale wijze af te leveren aan de derdelanders die zich melden voor een kort verblijf. De bijlages 19, 19ter, 15bis en 41bis dienen nog steeds in persoon aan het loket aangevraagd te worden. Ook de afgifte van attesten van immatriculatie en de verblijfskaarten kan niet opgeschort worden.

Beëdigd geneesheer bij crematie 26-11-2021

De Vlaamse Regering heeft op 26 november 2021 beslist om tot en met 30 april 2022 te voorzien in een afwijking op het verplichte advies van de tweede geneesheer bij crematie, zoals bepaald in artikel 19, §1, 3°, van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Dit besluit werd in het Staatsblad gepubliceerd op 13 december 2021, de inwerkingtreding volgt een dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

De afwijking is uitsluitend mogelijk:
1° als het overlijden plaatsvindt in het ziekenhuis of in een woonzorgcentrum dat in het Vlaamse Gewest ligt;
2° als het overlijden plaatsvindt buiten het ziekenhuis of buiten een woonzorgcentrum dat in het Vlaamse Gewest ligt en de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden vaststelt, bevestigt dat het overlijden te wijten is aan het COVID-19-virus.

Het besluit treedt in werking op 14 december 2021.

Richtlijnen begrafenisondernemers en crematoria 01-09-2021

Het Agentschap Binnenlands Bestuur paste de richtlijnen voor de begrafenisondernemers en crematoria verder aan. Meer info: richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria.

Rijbewijzen 20-08-2021

Met het koninklijk besluit van 21 juli 2021 (BS 20/08/2021) wordt de geldigheid van al de voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheid verstreek na 15 maart 2020 verlengd tot en met 31 december 2021 voor een voorlopig rijbewijs waarvan de geldigheid vervalt tussen 16/3/2020 en 30/09/2021 of tot 31 maart 2022 voor een voorlopig rijbewijs waarvan de geldigheid vervalt tussen 1/10/2021 en 31/12/2021. Een handig overzicht van alle maatregelen, ook inzake de theoretische examens bijvoorbeeld, vind je op de website van GOCA Vlaanderen.