Apostille in Indonesië

Sinds 4 juni 2022 is Indonesië toegetreden tot het Apostille-verdrag. Het Belgisch consulaat blijft wel instaan voor de legalisatie van documenten uit Oost-Timor.

Alle informatie over de legalisatie en de Apostille op de vernieuwde pagina van de FOD Buitenlandse Zaken.

Modernisering van de elektronische kaarten voor vreemdelingen

In het begin van de vakantie publiceerde de DVZ op gemcom een bijkomende nota over modernisering van de nieuwe elektronische kaarten voor vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven. Vanaf 18 juli 2022 zijn de wijzigingen voor de gemeenten operationeel. Het gaat om:
- de lay-out van de EU-kaarten
- de EU+-kaart wordt 10 jaar geldig
- het toevoegen van de datum van inschrijving op de EU-kaart of de verwerving van het duurzaam verblijf op de EU+-kaart

Vervanging ontbrekende akten van metissen

Op 18 juli 2022 verscheen een brief van de minister van Justitie over de toepassing van de Omzendbrief 02/2022 van het college van procureurs-generaal in navolging van de resolutie van 29 maart 2018 van de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer geweest zijn.

Brussel IIter lost Brussel IIbis af

Op 1 augustus 2022 treedt de nieuwe Verordening Brussel IIter in werking ofwel de Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kindontvoering (herschikking).

Nieuw project stemmen per volmacht

Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing onderzoekt de alternatieven voor het stemmen per volmacht. Het project vertrekt vanuit de huidige regeling van het stemmen per volmacht bij de lokale verkiezingen en bekijkt tegen de volgende lokale verkiezingen in 2024 welke alternatieven denkbaar, wenselijk en haalbaar zijn. Meer informatie over dit project op de website van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing.

Omzendbrief en KB CIEC-34

De pagina over de toepassing van de CIEC-34 Conventie (meertalige uittreksels akten van geboorte, erkenning, huwelijk en overlijden + het attest van geregistreerd partnerschap) werd aangevuld met verwijzingen naar het KB van 29 juni 2022 dat de “Belgische” modellen publiceerde en de Omzendbrief van 11 juli 2022 die de praktische toepassing toelicht.

De Servantes Award

Op 27 oktober 2022 wordt voor de eerste keer de Servantes Award uitgereikt aan medewerkers van lokale besturen. Met die prijs wil Servantes de “local civil servant” in de kijker zetten en positieve aandacht vestigen op het werken bij de lokale besturen. Er zijn drie groepen van medewerkers die in aanmerking komen voor een Award: nieuwe medewerkers, (voormalig) medewerkers met een lange staat van dienst, en teams die een bijzondere inspanning geleverd hebben. Lokale besturen of individuele lokale ambtenaren kunnen hier nog tot 5 oktober 2022 medewerkers of collega’s nomineren.

Meewerkend verantwoordelijke centraal onthaal

Voor het breder team centraal onthaal en burgerzaken zoekt de stad Kortrijk naar een meewerkend verantwoordelijke centraal onthaal (B1-B3): alle inlichtingen op de website van de stad Kortrijk.

Voltrekken huwelijken op alternatieve locatie wordt makkelijker

Tijdens de coronapandemie kozen sommige lokale besturen ervoor burgerlijke huwelijken in open lucht te voltrekken. Deze nieuwe manier van trouwen viel in de smaak bij vele burgers. Vanuit deze verhoogde vraag, wendden vele lokale besturen zich tot Burgerzaken Vlaanderen vzw en de VVSG met de vraag hoe ze dit – met respect voor de regelgeving – moeten klaarspelen.

Project rijbewijzen online

Vanaf midden september zullen de burgers het voorlopig rijbewijs M18 online kunnen aanvragen.

Zoals aangegeven in flash 130 van de FOD Mobiliteit zullen er tijdens de zomermaanden in verschillende gemeenten van de provincies opleidingssessies worden gegeven zodat elke gemeente de kans heeft vertrouwd te raken met de nieuwe procedure. Het is uitermate belangrijk dat minstens één persoon per gemeente deze opleiding bijwoont. Inschrijven kan tot uiterlijk 8 juli.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS