EVS-congres 2023

Burgerzaken Vlaanderen is meer dan actief lid van de Europese Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (EVS).

Nieuwe applicatie voor wilsverklaringen euthanasie: ODEA

Vanaf 13 december 2022 vervangt een nieuwe toepassing, met de naam ODEA (Online Declaration of Euthanasia Agreement), definitief de oude toepassing voor de registratie, wijziging of intrekking van de wilsverklaringen inzake euthanasie.

Uitsluitend gebruiksrecht huwelijkslocatie geschrapt

Op 21 december verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet van 6 december 2022 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis. Artikel 2 van deze wet heft in artikel 165/1, tweede lid, van het oud Burgerlijk Wetboek de woorden ", waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft," op.

Tijdelijke opvang in een gastgezin van bewoners die een opvangcentrum verlaten

Om de uitstroom van bewoners van de opvangcentra te bevorderen, wordt het mogelijk gemaakt dat bewoners die een eigen verblijf zoeken, tijdelijk kunnen verblijven in een gastgezin. Vanaf 8 december 2022 kunnen gemeenten tijdelijk verzoekers van internationale bescherming (tot 1 april 2023) en ook erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden (sinds minder dan 6 maanden) die bij familieleden of vrienden verblijven, inschrijven met vermelding in IT141 van een nieuwe code (LOG) 07, zodat uit het rijksregister blijkt dat het om twee verschillende gezinnen op hetzelfde adres gaat.

De inschrijving van Oekraïners

De FOD Binnenlandse Zaken herinnert in een nota van 30 november 2022 de gemeenten aan de algemene principes die moeten toegepast worden voor de inschrijving van de Oekraïense bevolking in de bevolkingsregisters.

Nieuwe instructies legalisatie beëdigd vertalers

De Federale Overheidsdienst Justitie heeft besloten de procedure voor de legalisatie van beëdigde vertalingen te digitaliseren en te vereenvoudigen.

Tot nu toe werden vertalingen gelegaliseerd door het aanbrengen van de officiële stempel voor nationaal gebruik of door het aanbrengen van het stempel van de FOD Justitie voor verdere legalisatie door de FOD Buitenlandse Zaken. Alleen een papieren versie van deze vertalingen had de waarde van een beëdigde vertaling.

Nieuwsbrief verkiezingen

Het lijkt nog ver af maar stilaan naderen we 2024 – het jaar waarin we twee keer naar de stembus trekken.

De FOD Binnenlandse Zaken bereidt de federale, regionale en Europese verkiezingen die in het voorjaar van 2024 zullen doorgaan voor. Om de gemeenten in de toekomst nog beter te informeren, houdt de FOD Binnenlandse Zaken ons regelmatig op de hoogte via de Nieuwsbrief Verkiezingen. De eerste editie vindt u hier.

Een buitenlandse werknemer registreren? Gebruik BelgianIDPro

Steden en gemeenten die buitenlandse werknemers registreren, kunnen daarvoor vanaf 1 januari 2023 gebruikmaken van de onlinetoepassing BelgianIDPro. De toepassing e-CreaBis wordt stopgezet.

Eerste nieuwe geboorteakte voor metissenkind overhandigd

Op het gemeentehuis van Wuustwezel werd op 30 november de eerste geboorteakte afgeleverd aan een metissenkind. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, die samen met het College van procureurs-generaal een oplossing uitwerkte om eindelijk geboorteaktes te voorzien na decennia van discriminatie, woonde het plechtige moment bij. De minister roept alle metissenkinderen in België zonder geboorteakte op om zich naar hun stad- of gemeentehuis te begeven, zodat de Belgische staat zich in regel kan stellen.

Informeer 18-jarige burgers over activatie handtekeningcertificaat eID

Vanaf 26 oktober 2022 is de inlog-app Itsme ook toegankelijk voor 16-en 17 jarigen, op voorwaarde dat zij over een bankkaart van een grootbank beschikken. Wie buiten deze categorie valt, zal de itsme-app pas kunnen gebruiken vanaf 18 jaar én op voorwaarde dat ze over een elektronische identiteitskaart beschikken. In dat laatste geval kan er echter nog een probleem rijzen: de elektronische identiteitskaart beschikt niet altijd over het nodige certificaat om deze app te activeren.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS