Nieuwe tarifering online consultatie Rijksregister

In onze nieuwsbrief van 23 juli 2020 berichtten wij u reeds over het nieuwe KB over de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Ondertussen verscheen een informatienota hierover vanuit de FOD Binnenlandse Zaken. Voortaan is de online consultatie van het Rijksregister voor de gemeenten kosteloos, dit voor redenen van administratieve vereenvoudiging en het only once principe binnen de overheid.

Nieuwe uitvoeringsbesluiten WBN

Op 10 juni 2020 verschenen in het Staatsblad twee belangrijke uitvoeringsbesluiten in verband met de nationaliteitsprocedures.

Donatie menselijk lichaamsmateriaal na overlijden

De huidige “verklaring van de wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen na overlijden” verdwijnt. In de plaats komt de “verklaring van donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden”.

Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over frauduleuze erkenningen

Op 7 mei 2020 heeft het Grondwettelijk Hof bij arrest nr. 58/2020 uitspraak gedaan over het beroep tot vernietiging tegen de wet van 19 september 2017 betreffende de frauduleuze erkenningen. De wet van 19 september 2017 wordt door het Grondwettelijk Hof gedeeltelijk vernietigd, met name artikel 330/2, vijfde en zesde lid BW die betrekking hebben op de beroepsmogelijkheid tegen de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om akte te nemen van een frauduleuze erkenning.

Adviesvragen van ambtenaren van de burgerlijke stand aan de parketten

VLAVABBS kreeg onderstaande brief van het College van Procureurs-Generaal. De vereniging deelt de bezorgdheid van het College om een goede samenwerking tussen de ambtenaren burgerlijke stand en de parketten te behouden. Daartoe zijn inderdaad een aantal krijtlijnen nodig die het College in deze brief aangeeft. De vereniging vraagt iedereen deze te respecteren.

Nieuwe adviezen nationaliteit

Op JustFamNat.be – het platform van de FOD Justitie om adviezen inzake familierecht, burgerlijke stand en nationaliteit te verspreiden – blijven regelmatig nieuwe adviezen in verband met de toekenning van de Belgische nationaliteit verschijnen:

Wilsverklaring euthanasie onbeperkt geldig

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu informeert de gemeenten over de wijziging van de geldigheid van de voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie (in geval van onomkeerbare coma).

Strafregister QR-code

De FOD Justitie laat weten dat uittreksels uit het strafregister voor particulieren sinds 15 april 2020 voorzien zijn van een QR-code en een internetadres, met een geldigheidsduur van drie maanden. Aan de hand daarvan kan de bestemmeling het document authentiseren.

Het volstaat om de QR-code in te scannen met een smartphone met internetverbinding, of om het onderstaand URL-adres in te geven in een browser. Dat adres begint verplicht met https://certif.belgium.be.

Nieuw legalisatiebesluit

Op 13 maart 2020 verscheen in het Staatsblad het Koninklijk Besluit van 8 maart 2020 tot vaststelling van de wijze waarop de legalisatie wordt uitgevoerd en de mogelijke weigeringsgronden van legalisatie.

Het programma eLegalisation wordt al langer door de FOD Buitenlandse Zaken gebruikt voor het afleveren van elektronische apostilles of elektronische legalisaties op in België afgeleverde documenten.

Nieuwe adviezen VCBS

Op JustFamNat.be – het platform van de FOD Justitie om adviezen inzake familierecht, burgerlijke stand en nationaliteit te verspreiden – blijven regelmatig nieuwe adviezen van de Vaste Commissie van de Burgerlijke Stand verschijnen:

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS