Tijdelijke bescherming Oekraïners

De oorlog in Oekraïne zorgt voor de ontheemding van grote groepen van de Oekraïense bevolking. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie voerden daarom op basis van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG een statuut van tijdelijke bescherming in.

EU-vertaalhulp blanco uittreksel strafregister beschikbaar

Het centraal strafregister heeft in hun toepassing de EU-vertaalhulp van het blanco uittreksel van het strafregister ter beschikking gesteld. Dit is een werklastvermindering voor de gemeenten die de vertaalhulp dus niet meer zelf zal moeten aanmaken, net zoals dat reeds voor geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten het geval is waarvan de vertaalhulpen door de DABS worden gegenereerd.

Middag van het Recht

Het directoraat-generaal Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden van de FOD Justitie organiseert gedurende het academisch jaar 2021-2022 een nieuw reeks van vier middagen van het recht, gericht op het grote publiek (zowel juristen als niet-juristen). De bedoeling is om specialisten – intern en extern aan het directoraat-generaal – de gelegenheid te bieden om een debat te voeren over actuele thema’s.

BTW prestaties beëdigde geneesheren bij crematie

Vanaf 1 januari 2022 zijn de adviezen van de tweede beëdigde arts voor de vaststelling van de doodsoorzaken bij crematie BTW-plichtig. Op die datum trad namelijk de wet van 11 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft in werking.

Wijziging administratieve procedure registratie wilsverklaring inzake euthanasie

Vanaf 5 februari 2022 wijzigt het koninklijk besluit van 23 december 2021 de administratieve procedure voor de registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie.

Internationale uittreksels voor gelijkgeslachtelijke huwelijken

Onze vereniging kreeg recent enkele keren de vraag waarom geen internationaal meertalig uittreksel van een gelijkgeslachtelijk huwelijk uit de DABS kan gedownload worden.

Live enrollment

In het kader van de strijd tegen de identiteitsfraude heeft de FOD Buitenlandse Zaken Europese fondsen ontvangen die zullen aangewend worden om live-enrollmentapparatuur gratis ter beschikking te stellen van de gemeenten die dat wensen. Het materiaal, bestemd om de foto van de paspoortaanvrager rechtstreeks aan het loket te nemen, zal aan die gemeenten toelaten om op hetzelfde moment de biometrische gegevens (vingerafdrukken én foto) op te nemen van één en dezelfde persoon.

Huwen op een andere locatie dan het gemeentehuis

Kan je als lokaal bestuur een burgerlijke huwelijk op een andere plek dan het gemeentehuis laten doorgaan, zoals bijvoorbeeld op een buitenlocatie? Deze vraag werd de afgelopen maanden meermaals gesteld door verschillende steden en gemeenten, die door de coronacrisis gedwongen werden creatief om te gaan met het voltrekken van huwelijken op hun grondgebied.

Wet inzake vermelding burgerlijke staat op administratieve akten

Op 11 juli 2019 werd de wet van 2 mei 2019 betreffende de verandering van de vermelding “uit de echt gescheiden” en “weduwnaar/weduwe” in de administratieve akten gepubliceerd.

Volgens deze wet legt de Koning een lijst vast met alle administratieve akten waar de diensten die toegang hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen of tot de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de burgerlijke staat op moeten vermelden.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS