BTW prestaties beëdigde geneesheren bij crematie

Vanaf 1 januari 2022 zijn de adviezen van de tweede beëdigde arts voor de vaststelling van de doodsoorzaken bij crematie BTW-plichtig. Op die datum trad namelijk de wet van 11 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft in werking.

Wijziging administratieve procedure registratie wilsverklaring inzake euthanasie

Vanaf 5 februari 2022 wijzigt het koninklijk besluit van 23 december 2021 de administratieve procedure voor de registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie.

Internationale uittreksels voor gelijkgeslachtelijke huwelijken

Onze vereniging kreeg recent enkele keren de vraag waarom geen internationaal meertalig uittreksel van een gelijkgeslachtelijk huwelijk uit de DABS kan gedownload worden.

Live enrollment

In het kader van de strijd tegen de identiteitsfraude heeft de FOD Buitenlandse Zaken Europese fondsen ontvangen die zullen aangewend worden om live-enrollmentapparatuur gratis ter beschikking te stellen van de gemeenten die dat wensen. Het materiaal, bestemd om de foto van de paspoortaanvrager rechtstreeks aan het loket te nemen, zal aan die gemeenten toelaten om op hetzelfde moment de biometrische gegevens (vingerafdrukken én foto) op te nemen van één en dezelfde persoon.

Huwen op een andere locatie dan het gemeentehuis

Kan je als lokaal bestuur een burgerlijke huwelijk op een andere plek dan het gemeentehuis laten doorgaan, zoals bijvoorbeeld op een buitenlocatie? Deze vraag werd de afgelopen maanden meermaals gesteld door verschillende steden en gemeenten, die door de coronacrisis gedwongen werden creatief om te gaan met het voltrekken van huwelijken op hun grondgebied.

Wet inzake vermelding burgerlijke staat op administratieve akten

Op 11 juli 2019 werd de wet van 2 mei 2019 betreffende de verandering van de vermelding “uit de echt gescheiden” en “weduwnaar/weduwe” in de administratieve akten gepubliceerd.

Volgens deze wet legt de Koning een lijst vast met alle administratieve akten waar de diensten die toegang hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen of tot de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de burgerlijke staat op moeten vermelden.

Oproep Gemeente zonder Gemeentehuis

Via het relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis wenst Vlaanderen steden en gemeenten te ondersteunen die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken.

Berichten Binnenlandse Zaken

De Algemene Directie Instellingen en Bevolking wijzigde sinds 1 januari 2022 van naam en heet voortaan Identiteit en Burgerzaken. De nieuwe naam reflecteert beter de missies van de Algemene Directie en haar opdrachten ten dienste de burger en de gemeenten met betrekking tot de bevolkingsaangelegenheden, het operationeel beheer van de DABS, de identiteitskaarten en de organisatie van de verkiezingen.

Kostprijs voornaamsverandering van transgender personen

Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen publiceerde – op basis van een aantal klachten – een aanbeveling voor de ambtenaren van de burgerlijke stand over de kostprijs van een voornaamsverandering van transgender personen.

Vacature specialist burgerzaken

De stad Ninove zoekt een specialist burgerzaken (B1-B3) met een contract van onbepaalde duur. Een functiebeschrijving en informatiebrochure zijn terug te vinden op de website van de stad Ninove. Solliciteren kan tot 26 januari 2022.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS